Copyright 2024 - Phagein revision jun2017

Algemene voorwaarden

Artikelindex

Phageinlogo40c

Phagein VoF

Burg van Dorth tot Medlerstraat 39
6921AW Duiven
KvK 57846863
IBAN: NL07 KNAB 0254 9355 67

Algemene inschrijvings- & betalingsvoorwaarden (versie mei 2021)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Phagein VoF en andere partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1. Inschrijving
Inschrijving voor de door Phagein VoF verzorgde cursussen vindt plaats rechtstreeks via de website of door aanmelding via het e-mailadres van de klantenservice.

Artikel 2. Aanvaarding inschrijving
Na aanvaarding van de inschrijving zal deze door Phagein VoF per email of schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 3. Betaling

  1. Phagein VoF zal voor de deelname aan de cursus of bijscholing een factuur verzenden na inschrijving als bedoeld in artikel 1.
  2. Betaling van de door de deelnemer verschuldigde bedragen dient voor aanvang van de eerste cursusdag plaats te hebben gevonden; doch in ieder geval binnen 30 dagen na factuurdatum.
  3. Zodra Phagein VoF een vordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, komen alle daarmee verbonden kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de deelnemer.

Artikel 4. Reservering
Reservering voor een cursus per e-mail is mogelijk. De deelnemer dient deze reservering binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen door middel van inschrijving via de website. Na aanvaarding van de inschrijving zal deze door Phagein VoF per email of schriftelijk bevestigd worden. Na deze termijn vervalt de reservering automatisch en kan op deze reservering op geen enkele wijze nog aanspraak gemaakt worden. Vanaf het moment van aanmelding voor een cursus (per email of via het inschrijfformulier van de website) gaat de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen in.(herroepingsrecht voor particulieren)

Artikel 5. Annulering bijscholing door de deelnemer
Annulering van een bijscholing door de deelnemer is tot uiterlijk 14 dagen voor de betreffende bijscholing kosteloos. Bij annulering binnen 14 dagen dient de deelnemer 50% van de cursusgelden te voldoen. Bij annulering op de dag van de cursus dient de deelnemer 80% van de cursusgelden te voldoen vanwege de reeds gemaakte kosten. Bij afwezigheid zonder melding is het totale bedrag verschuldigd. De annulering dient plaats te vinden per aangetekende post. Bij tijdige verwerking van e-mailberichten kan Phagein dezelfde regeling toepassen. Eventuele terugbetalingen zullen door Phagein binnen 14 dagen worden uitgevoerd.

Artikel 6. Verhindering van de deelnemer
Bij verhindering van de deelnemer voor de hele cursus is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger minstens drie werkdagen voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Phagein VoF. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.
Bij verhindering door ziekte of overmacht op de cursusdag zelf zal Phagein proberen in samenspraak met de cursist een passende oplossing te bereiken.

Artikel 7. Annulering door de organisator
Phagein VoF behoudt zich het recht voor om een cursus in geval van onvoldoende deelname te annuleren tot een maand voor de eerste cursusdag. De deelnemers zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. Phagein VoF zal in dat geval de door de deelnemer betaalde cursusgelden retourneren. Indien mogelijk biedt Phagein VoF de deelnemer een passend alternatief aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik wil maken dan zullen betaalde cursusgelden niet worden geretourneerd.

In het geval overmacht of calamiteiten zoals ziekte en/of verhindering van een docent zal Phagein – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Phagein de deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende cursus(dag) alsnog zal worden gegeven. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent is er geen recht van de cursist op een (schade)vergoeding of kostenloze annuleringsgrond . Phagein zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Phagein VoF is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de cursus, de annulering door Phagein VoF, haar docenten en/of door andere deelnemers die door of vanwege Phagein VoF te werk zijn gesteld of van wier diensten door Phagein VoF gebruik is gemaakt, tenzij aan Phagein VoF opzet of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 9. Auteursrecht
Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt, na betaling van de verschuldigde cursusgelden en bij aanwezigheid van de deelnemer, eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het cursusmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Phagein VoF (behoudens in de handel zijnde boeken). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Phagein VoF mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

Artikel 10. Vervanging docent
Phagein VoF behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de cursus of bijscholingsactiviteit zijn belast, te vervangen door andere docenten.

Artikel 11. Klachtenprocedure
Deelnemers dienen klachten over de uitvoering van de cursus/bijscholing en/of de met de cursus/bijscholing samenhangende administratieve procedures te richten aan Phagein VoF, Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat 39, 6921AW Duiven. Phagein zal de ontvangst van de klacht aan de klager schriftelijk bevestigen. De klacht zal vervolgens vertrouwelijk in behandeling worden genomen waarna schriftelijk binnen 4 weken op de gedane klacht gereageerd zal worden. Bij vertraging van de afhandeling van de klacht zullen wij de klager informeren met indicatie van de verwachte responstermijn.. De klachtenregistratie wordt door ons maximaal 3 jaar bewaard in een beveiligde digitale omgeving. Mochten de klager en Phagein niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de klacht worden beslecht middels bindende arbitrage cq bindend advies overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

Vanzelfsprekend zal Phagein vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die in verband met of tijdens de opleiding verstrekt worden.  

 

f m